Viktig påminnelse til våre medlemmer

Motorbåtforeningen arbeider kontinuerlig med å tildele faste plasser når disse blir ledige og leie ut midlertidige plasser når dette er mulig. I den forbindelse ønsker styret å minne våre medlemmer på følgende i havnereglementet.

Fast båtplass
Leieforholdet kan sies opp av begge parter. Ved salg av båt går plassen tilbake til Haugesund Motorbåtforening dersom leieren over en periode på 12 måneder ikke er eier av registret båt. Evt. oppsigelse av leieforholdet skal foretas med en måneds varsel.

Salg av båt
Alle båter i havnen skal være forsikret og registrert i godkjent register, samt i H.M.’s arkiv. Andre båter enn den som er registrert av H.M. er å betrakte som uvedkommende hvis ikke annet er dokumentert avtalt med havnekomité. Evt. sameieforhold til den aktuelle båten er H.M. uvedkommende.

Det vil si at dersom du selger båten din og/eller kjøper ny skal Haugesund Motorbåtforening ved havnesjefen ha informasjon om dette slik at medlemsregister kan oppdateres.

Korttidsleie
Dersom plassen ikke benyttes av leieren i en periode på 14 dager eller mer, kan Haugesund Motorbåtforeninge benytte plassen til korttidsutleie eller gjesteplass i det tidsrommet den er ledig. I slike tilfeller ha plassen disponibel for den faste leieren på tre dagers varsel.

Dugnad
Ved dugnadsarrangementer plikter alle med fast båtplass å tiltre etter anmodning fra havnesjefen. Foreningens årsmøte bestemmer hvert år maksimal grense for antall timer pr. medlem, og fastsetter også hvilken timepris medlemmer som ikke kan delta belastes med. Medlemmer som av helsemessige- eller andre dokumenterte grunner ikke kan delta vil normalt bli fritatt for fysisk belastende dugnadsarbeid, men kan i stedet bli pålagt andre former for dugnad til fellesskapets beste.

Miljø
Det er ikke tillatt å slippe ut olje, kaste fisk, fiskeavfall, skalldyravfall eller på annen måte å bidra til forurensning, ansamling av fugl eller andre kilder til ulempe for omgivelsene og båteierne i havnene. DET ER FORBUDT Å ETTERLATE ELLER KASTE BRUKTE BATTERIER I HAVNEOMRÅDENE. Søppelcontainere og beholdere for oljeavfall og spesialavfall skal benyttes.

Alle med plass i havnen som Haugesund Motorbåtforening drifter er pliktig til å gjøre seg kjent med gjeldende havnereglement og for holde seg til dette.

Et fullstendig havnereglement finner du her >>>

 Haugesund motorbåtforening havn

Utskrift E-post